Formpipe får order avseende ECM-produkten Long-Term Archive från en svensk myndighet. Affärsvärdet för Formpipe uppskattas till cirka 1 Mkr.

– Investeringarna inom e-arkivområdet för offentlig sektor har nu tagit fart och vi bedömer att de kommer att öka ytterligare under 2014 samt att vi har god möjlighet att ta greppet om detta segment, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen. I offentlig sektor finns tydliga krav och regler för hur denna information ska sparas och arkiveras för framtiden.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen 24 mars 2014.