Stockholms stad meddelar, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Platina. Affärsvärdet uppgår till 48 Mkr över en femårsperiod, varav 12 Mkr utgörs av systemintäkter.

Upphandlingen gäller ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering för Stockholms stad och stadens tillhöriga bolag och stiftelser.

Tilldelningsbeslutet ger avtalet till Formpipe och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstolen.

Med anledning av det signifikanta affärsvärdet anser Formpipe det särskilt brådskande att offentliggöra informationen. Därför är informationen kortfattad och en mer detaljerad redogörelse av affären offentliggörs efter att avtalsspärren upphört.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 juni 2014.