Formpipe väljs som leverantör på Kriminalforsorgens (Danska kriminalvården) ramavtal gällande IT-tjänster. Ramavtalet gäller för fyra år och det totala värdet uppskattas till 35-45 miljoner DKK.

Formpipe valdes tillsammans med tre andra leverantörer i konkurrens med totalt 33 företag. Ramavtalsupphandlingen gjordes gemensamt av Kriminalforsorgen, Rigspolitiet och Domstolstyrelsen och uppskattningen av värdet på avtalet gjordes i upphandlingsunderlaget.

– Vi uppskattar att en tredjedel av avtalsvärdet kommer att tillfalla Formpipe. Kriminalforsorgen har stort behov av IT-lösningar och hör till en av de danska myndigheter som har störst IT-budget. Att vi blir valda på ramavtalet stärker vår position som ledande leverantör av ECM-produkter och utveckling av e-förvaltningslösningar för offentlig sektor, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Ramavtalet innehåller:
- Underhåll, support och vidareutveckling av befintliga system.
- Utveckling av nya system.
- Tjänster gällande arkitektur och utvecklingsbehov.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 27 november 2014.