Den 13 juni 2014 meddelade Stockholms stad, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering. En leverantör ansökte därefter om överprövning av Stockholms stads upphandling och förvaltningsdomstolen har idag bifallit den sökandes prövning.

Formpipe undersöker nu möjligheterna att gå vidare i ärendet genom att överklaga förvaltningsrättens dom hos Kammarrätten.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 30 september 2014.