Formpipe får en tilläggsorder gällande Grants Management-produkten TAS från en dansk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,8 Mkr.

– Formpipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och många myndigheter ser nyttan av att utöka sitt användande. Genom god branschkunskap och långsiktigt engagemang i offentlig sektor fortsätter vi att skapa stabila intäkter för bolaget, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,9 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 22 december 2014.