Perioden 1 januari – 30 juni 2015

 • Nettoomsättning 189,8 Mkr (163,3 Mkr)
 • Systemintäkter 120,8 Mkr (104,2 Mkr)
 • EBITDA 41,3 Mkr (31,8 Mkr)
 • EBITDA-marginal 21,8 % (19,5 %)
 • EBIT 15,8 Mkr (11,3 Mkr)
 • Resultat efter skatt 8,5 Mkr (5,8 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,11 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,6 Mkr (22,6 Mkr)

Perioden 1 april – 30 juni 2015

 • Nettoomsättning 95,8 Mkr (84,2 Mkr)
 • Systemintäkter 61,9 Mkr (54,7 Mkr)
 • EBITDA 18,7 Mkr (16,6 Mkr)
 • EBITDA-marginal 19,5 % (19,7 %)
 • EBIT 5,8 Mkr (6,0 Mkr)
 • Resultat efter skatt 3,3 Mkr (3,0 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,06 kr (0,05 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,1 Mkr (7,8 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 18 augusti 2015.