Perioden 1 januari - 31 mars 2015

  • Nettoomsättning 94,0 Mkr (79,0 Mkr)
  • Systemintäkter 58,9 Mkr (49,5 Mkr)
  • EBITDA 22,7 Mkr (15,2 Mkr)
  • EBITDA-marginal 24,1 % (19,2 %)
  • EBIT 10,0 Mkr (5,3 Mkr)
  • Resultat efter skatt 5,3 Mkr (2,8 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,05 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,5 Mkr (14,9 Mkr)

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 april 2015.