Perioden 1 juli – 30 september 2015

 • Nettoomsättning 88,1 Mkr (81,9 Mkr)
 • Systemintäkter 57,8 Mkr (51,1 Mkr)
 • EBITDA 19,3 Mkr (17,5 Mkr)
 • EBITDA-marginal 21,9 % (21,3 %)
 • EBIT 2,7 Mkr (5,3 Mkr)
 • Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5 Mkr (0,7 Mkr)
 • Resultat efter skatt 1,8 Mkr (2,0 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,05 kr) 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 Mkr (8,9 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2015

 • Nettoomsättning 277,9 Mkr (245,1 Mkr)
 • Systemintäkter 178,6 Mkr (155,2 Mkr)
 • EBITDA 60,6 Mkr (49,3 Mkr)
 • EBITDA-marginal 21,8 % (20,1 %)
 • EBIT 18,5 Mkr (16,7 Mkr)
 • Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5 Mkr (1,2 Mkr)
 • Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,9 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,20 kr (0,15 kr) 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,4 Mkr (31,6 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 27 oktober 2015.