Formpipe har tecknat avtal med KMD A/S om försäljning av konsultverksamheten för kundspecifika uppdrag till danska myndigheter. Formpipe fullföljer med detta sin strategi att renodla verksamheten till ett produktbolag, med konsult- och leveranskapacitet kopplad specifikt till egenutvecklade programvaror.

2014 bidrog denna del av verksamheten till cirka 10 % av nettoomsättningen och uppvisade en lönsamhet i linje med övriga verksamheten. Formpipe bedömde i den senaste kvartalsrapporten att dessa intäkter på helårsbasis kommer att halveras med anledning av ett förlorat ramavtal till den största kunden inom området, samt att det föreligger en generell prispress avseende timpriser för den här typen av konsulttjänster, vilket ytterligare bidrar till minskande omsättning och marginaler framöver.

– Genom att vi förlorade vår största kund - som stod för hälften av omsättningen för kundspecifika lösningar – försvårades möjligheten att driva denna verksamhet lönsamt. En minskad volym har en mycket direkt effekt på marginalerna i en mindre konsultorganisation som inte har möjlighet att effektivt planera och fördela konsulttimmar i ett större antal andra projekt, något som KMD har möjligheter att göra, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Historiskt har detta område uppvisat volatil omsättning och lönsamhet. Genom avyttringen av denna verksamhet skapas därmed en mer förutsägbar och stabil intäkts- och kostnadsmassa, i linje med den övriga verksamheten i bolaget.

– Jag är övertygad om att KMD blir en utmärkt partner till våra nuvarande konsultkunder och en bra arbetsgivare för våra konsulter. Vi kommer att ha ett samarbete kring övergången för gemensamma kunder, vilket säkerställer kontinuitet sett ur kundernas perspektiv. Det här är en bra affär för alla inblandade; våra kunder, vår personal och våra aktieägare, fortsätter Christian Sundin.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 3,2,MDKK. Baserat på ett par konkreta parametrar under 2016 kan även en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 3,5 MDKK utfalla. Den avyttrade verksamheten omfattar medarbetare samt gällande befintliga kundavtal och övergår till KMD omgående. I och med denna transaktion kvarstår inga intäkter eller kostnader för Formpipe gällande detta verksamhetsområde.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


 

OM KMD A/S
KMD hör till Danmarks största it- och programvarubolag med kontor i Köpenhamn, Århus, Odense och Aalborg. Huvuddelen av KMD:s intäkter härrör från egen programvaruutveckling och verksamheten utvecklar och levererar it-lösningar till kommuner, regioner, stat och privata bolag. KMS-koncernen har en årlig omsättning på knappt 5 miljarder DKK och har cirka 3 000 anställda.

OM FORMPIPE
Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.