Formpipe och Sundhedsministeriet (Danska Socialdepartementet) skriver avtal gällande Grants Management-produkten TAS. Det totala ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr under en fyraårsperiod.

Fokus låg på regelefterlevnad, automatisering och riskhantering. Sundhedsministeriet sökte en standardlösning med goda referenser för att kunna säkerställa processer med större flexibilitet än i deras befintliga Grants Management-lösning.

– Vi är mycket glada över att Sundhedsministeriet investerar långsiktigt i TAS. Dansk offentlig sektor fokuserar på digitaliserad ärendehantering för att effektivisera arbetsflöden och ge medborgare och företag rätt servicenivå, vilket är grunden i våra lösningar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,8 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 13 juli 2015.