Formpipe får order från ett danskt bolag, via sin partner Tabellae, gällande ECM-produkten Lasernet. Ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr.

– Den digitala utvecklingen gör att rutinartade arbetsuppgifter kan automatiseras, vilket i sin tur ger en bättre service till en lägre kostnad. Därför ser vi nu en ökad efterfrågan på vår produkt för input/output management, både i Danmark och internationellt, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Formpipes kunder kan med Lasernet arbeta mer kostnads- och tidseffektivt genom att eliminera den manuella hanteringen samt öka automatiseringsgraden gällande affärsdokument. Produkten hanterar distribution, design och automatisering gällande ett flertal affärsprocesser såsom exempelvis fakturor, följesedlar, försäljningsorder etc.

Formpipe har fler än 2 000 Lasernetkunder som får service via ett nätverk av certifierade återförsäljare samt via Formpipes försäljningskontor.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 14 december 2015.