Formpipe får tilläggsorder från en dansk kommun gällande ECM-produkten Acadre. Det totala ordervärdet uppgår till 5,7 Mkr över en fyraårsperiod.

– Våra befintliga kunder på den danska kommunmarknaden ger oss fortsatt förtroende, både genom utökad användning av befintliga installationer och genom att investera i tilläggsmoduler, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,6 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 23 juni 2015.