Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en större svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 2,3 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– Formpipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och våra kunder ser nyttan av att utöka sin investering för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi är stolta över att återigen få utökat förtroende från en myndighet och vi gör vårt yttersta för att skapa långvariga kundrelationer, som i sin tur säkrar bolagets långsiktiga intäkter, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,1 Mkr att intäktsföras under sista kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 1 december 2015.