Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en svensk region. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– Digitaliseringsarbetet i offentlig sektor går vidare – från att i hög grad handlat om att hålla ordning och reda på informationen till att också nyttja datakällor och digitaliseringens möjligheter för att åstadkomma högre effektivitet, bättre service och ökad tillgänglighet. Formpipes produkter för e-förvaltning är mycket konkurrenskraftiga och de flesta av våra kunder ser nyttan av att utöka sin investering, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 21 december 2015.