Formpipe får order från tre svenska kommuner gällande ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 4 Mkr.

– Vi ser fler kommunöverskridande samarbeten kring våra produkter. Mindre kommuner har samma behov som de större av att digitalisera sin verksamhet, för att kunna effektivisera och för att svara upp mot ökade krav på medborgarservice. Samtidigt saknas ofta både personalstyrka och ekonomiska resurser för att driva digitaliseringsprojekt. Genom att gå samman får kommunerna fördelar av exempelvis gemensam drift, gemensam upphandling och samordnade implementationsprojekt. För oss som leverantör ökar affärsvärdet och vi kan därmed erbjuda även mindre kommuner samma kvalificerade IT-stöd som annars endast efterfrågas av större kommuner, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 2,2 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 30 juni 2015.