NaturErhvervstyrelsen (danska jordbruksverket) förnyar fem ramavtal gällande vidareutveckling, konfigurering, support och underhåll gällande Formpipes Grants Management-produkt TAP. Affärsvärdet uppskattas till 250 Mkr över en fyraårsperiod.

Avtalen gäller i huvudsak vidareutveckling, konfigurering, support och underhåll av myndighetens befintliga installation av TAP, men inkluderar också närliggande tjänster för andra lösningar från Formpipe.

– Att vi skriver längre avtal med flera av de största myndigheterna både i Sverige och Danmark gör att vi säkrar viktiga intäktsströmmar över tid. Vi gör bedömningen att de förnyade avtalen med NaturErhvervstyrelsen gör att vi tryggar intäkter till samma nivåer som tidigare, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 16 januari 2015.