Formpipe får tilldelningsbeslut från den danska kommunen Glostrup gällande ECM-produkten Acadre. Det totala ordervärdet uppgår till 4 Mkr över en fyraårsperiod.

Glostrup valde Acadre eftersom man anser att Acadre är den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen som bäst tillgodoser de behov kommunen har under de närmaste åren.

– Behovet av effektivare förvaltning och ökad medborgarservice driver på efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och effektiviserar sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Tilldelningsbeslutet ger affären till Formpipe och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstolen.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 29 juni 2015.