Perioden 1 januari – 31 mars 2016

  • Nettoomsättning 87,3 Mkr (84,3 Mkr)
  • Systemintäkter 58,1 Mkr (57,1 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 51 % (50 %)
  • EBITDA 16,4 Mkr (18,6 Mkr)
  • EBITDA-marginal 18,8 % (22,0 %)
  • EBIT 2,8 Mkr (5,9 Mkr)
  • Resultat efter skatt 1,4 Mkr (2,2 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,02 kr (0,04 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,2 Mkr (14,4 Mkr)


För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 19 april 2016.