Perioden 1 juli – 30 september 2016*

 • Nettoomsättning 83,2 Mkr (83,5 Mkr)
 • Systemintäkter 56,2 Mkr (56,3 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 54 % (50 %)
 • EBITDA 19,9 Mkr (17,6 Mkr)
 • EBITDA-marginal 23,9 % (21,1 %)
 • EBIT 6,2 Mkr (2,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt 5,6 Mkr (1,8 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,04 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,6 Mkr (11,8 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2016*

 • Nettoomsättning 272,0 Mkr (256,1 Mkr)
 • Systemintäkter 175,7 Mkr (172,3 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 49 % (49 %)
 • EBITDA 57,8 Mkr (52,0 Mkr)
 • EBITDA-marginal 21,2 % (20,3 %)
 • EBIT 13,8 Mkr (11,5 Mkr)
 • Resultat efter skatt 11,3 Mkr (10,3 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,21 kr (0,20 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,2 Mkr (34,1 Mkr)

*Jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare information se specifikation i kon-cernens resultaträkning samt noten 8 kvartal i sammandrag.

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 25 oktober 2016.