Formpipe får en order Från Nordea-Fonden gällande Grants Management-produkten TAS by Formpipe. Ordervärdet uppgår till 4,3 Mkr över en fyraårsperiod.

– Det här är den första ordern utanför offentlig sektor och det är spännande att vår standardprodukt för hantering av ansökningar och bidrag också är relevant inom privat sektor – därmed finns det ytterligare potential för produkten, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Nordea-Fonden sökte efter en standardprodukt som klarar av att hantera hela den administrativa processen kring ansökningar och bidrag. Nordea-Fonden valde TAS för att skapa en transparent och effektiv ärendehantering och för att produkten levde upp till kraven på en flexibel och användarvänlig self-service-lösning.

Nordea-Fonden delar ut medel för att stötta projekt kring hälsa, motion, natur och kultur. Under 2016 beräknar man att dela ut 560 MDKK.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,8 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 31 augusti 2016.