Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Acadre från en dansk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr.

– Behovet av effektivare förvaltning driver på efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och digitaliserar sin verksamhet, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,5 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 18 mars 2016.