Formpipe får en tilläggsorder på Grants Management-produkten TAS från en dansk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,8 miljoner kronor.

"Formpipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och våra kunder ökar därför sina investeringar i våra ECM-produkter. Genom den erfarenhet och kunskap vi har tack vare en långsiktig relation med den offentliga sektorn, fortsätter vi att generera stadig inkomst till företaget", säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,7 Mkr intäktsföras under andra kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


 

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 29 april 2016.