I ett pressmeddelande den 15 januari 2016 meddelade Formpipe att ingen överprövning skett gällande Stockholms stads upphandling av IT-stöd för dokument- och ärendehantering. Formpipe tecknar nu avtal med Stockholms stad.

Affärsvärdet uppgår till cirka 50 Mkr över en femårsperiod, varav cirka hälften utgörs av systemintäkter. Systemintäkterna kommer gradvis att öka under avtalsperioden, i takt med det fortlöpande implementationsprojektet. Efter den initiala avtalsperioden finns möjlighet för Stockholms stad till ytterligare förlängning om 15 år.

– Stockholms stad har ställt höga krav i denna upphandling och vi är mycket stolta över att Formpipe får detta långsiktiga förtroende. Vi har genom åren lyckats skapa stabila och mångåriga kundrelationer och vet att de som väljer Formpipe som leverantör, i de flesta fall fortsätter att investera i fler produkter och lösningar. Vi bedömer därför att affären med Stockholm har stor potential, utöver det initiala affärsvärdet, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Formpipes lösning kommer att utgöra stadens gemensamma IT-stöd för ärende- och dokumenthantering och användas för att styra och stödja stadsövergripande arbetssätt för informationsförsörjning och ärendehantering i stadens förvaltningar och bolag. Formpipe hade det bästa totalerbjudandet i Stockholms utvärdering, som i sin modell jämför pris och kvalitativa värden mellan anbuden.

– Extra värt att notera är utvärderingen avseende användbarhet där vi erhåller toppbetyget 4,47 på en femgradig skala, fortsätter Christian Sundin, vd för Formpipe.

Införande av ett gemensamt systemstöd och arbetssätt för informationsförsörjning och ärendehantering är enligt Stockholm i linje med stadens it-program för digital förnyelse och stadens långsiktiga vision. Samverkan och informationsutbyte mellan olika verksamhetsdelar, med andra myndigheter och organisationer, och att ge sammanhängande service till medborgare, företagare och besökare, är för Stockholms stad en viktig del i det digitala förnyelsearbetet.

– Efter ett omfattande förberedelse- och upphandlingsarbete är vi nu mycket glada att kunna gå vidare i arbetet med gemensamt it-stöd för ärende- och dokumenthantering. Detta kommer ytterligare hjälpa oss att nå våra mål att vara ledande inom e-förvaltning, och i förlängningen vara en stad med smarta lösningar för både våra medborgare och medarbetare. Det här är ett viktigt steg i att skapa förbättrade digitala arbetsverktyg för medarbetare och ökad transparens och service för medborgare, företagare och besökare, säger Lennart Ploom, Stadsarkivarie och projektägare på Stockholms stad.

Det nya systemstödet kommer bland annat att stödja:

  • Ärendens och handlingars fulla livscykel, från initiering till avslut
  • Handläggares hantering av ärenden från inkommen/upprättad handling till avslutat ärende
  • Standardiserade arbetssätt för digital ärende- och dokumenthantering
  • Distribution av handlingar på läsplattor till förtroendevalda
  • Publicering av handlingar till allmänheten
  • Överföring till Stockholm stads e-arkiv för digital arkivering

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 20 januari 2016.