Formpipe får tilldelningsbeslut från tre kommuner gällande Long-Term Archive. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 20 Mkr över en åttaårsperiod.

Tilldelningsbeslutet gäller en avtalsperiod om fyra år med optioner om förlängning på ytterligare fyra år. Det totala anbudspriset gäller investeringar för e-arkiv som molntjänst, införande och anslutning av flera system över en åttaårsperiod, enligt prismodellen i anbudsunderlaget. Upphandlingen av e-arkiv som tjänst har gjorts i samverkan för kommunerna Västerås, Enköping och Eskilstuna.

– E-arkiv prioriteras allt högre inom offentlig sektor och vi kan efter flertalet upphandlingar konstatera att Long-Term Archive är den produkt som rankas allra högst, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och ärenden som hanteras. För detta krävs e-arkiv för långtidsbevarande med funktionalitet för att kunna ansluta och arkivera önskat informationsinnehåll, från en mängd olika system. I offentlig sektor finns tydliga krav och regler för hur information ska sparas och arkiveras för framtiden.

– Vi ser en ökning av efterfrågan för molntjänster och för oss som leverantör är detta positivt då intäkterna är till 100 % repetitiva. Att leverera molntjänster leder på sikt till både mer förutsägbara och gradvis högre intäkter, till skillnad från klassisk mjukvaruförsäljning, där den största delen av licensintäkterna kommer in vid avtalets tecknande, fortsätter Christian Sundin, vd för Formpipe.

Tilldelningsbeslutet ger affären till Formpipe och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 25 januari 2016.