Perioden 1 oktober– 31 december 2016*

 • Nettoomsättning 106,7 Mkr (93,1 Mkr)
 • Systemintäkter 73,0 Mkr (63,6 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 45,3 Mkr (43,6 Mkr)
 • EBITDA 30,3 Mkr (21,7 Mkr)
 • EBITDA-marginal 28,4% (23,3 %)
 • EBIT 15,8 Mkr (8,4 Mkr)
 • Resultat efter skatt 11,5 Mkr (8,2 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,22 kr (0,15 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 46,2 Mkr (34,2 Mkr)

 

Perioden 1 januari–31 december 2016*

 • Nettoomsättning 378,7 Mkr (349,3 Mkr)
 • Systemintäkter 248,6 Mkr (236,0 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 178,8 Mkr (168,4 Mkr)
 • EBITDA 88,0 Mkr (73,7 Mkr)
 • EBITDA-marginal 23,2 % (21,1 %)
 • EBIT 29,7 Mkr (19,8 Mkr)
 • Resultat efter skatt 22,8 Mkr (18,2 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,43 kr (0,35 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 69,4 Mkr (68,8 Mkr)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,30 kr per aktie (0,10 kr)

* Ovan summering av kvartalet och året avser kvarvarande verksamhet och exkluderar därmed den verksamhet som avyttrades under 2015, med undantag för resultat efter skatt och resultat per aktie som avser hela verksamheten. 

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 10 februari 2017.