Perioden 1 januari–31 mars

  • Nettoomsättning 94,7 Mkr (87,3 Mkr)
  • Systemintäkter 61,4 Mkr (58,1 Mkr)
  • Repetitiva intäkter 47,5 Mkr (44,8 Mkr)
  • EBITDA 18,8 Mkr (16,4 Mkr)
  • EBITDA-marginal 19,8 % (18,8 %)
  • EBITDA-adj. 9,1 Mkr (5,9 Mkr)
  • EBIT 4,4 Mkr (2,8 Mkr)
  • Resultat efter skatt 2,8 Mkr (1,4 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (0,02 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,7 Mkr (13,4 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 24 april 2017.