Perioden 1 januari – 31 mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 7 % till 101,2 Mkr (94,7 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna ökade med 9 % till 66,2 Mkr (61,0 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 52,2 Mkr (47,1 Mkr), motsvarande 52 % (50 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 25,3 Mkr; 25,0 % (18,8 Mkr; 19,8 %)
  • EBITDA-adj. 17,2 Mkr; 17,0 % (9,1 Mkr; 9,6 %)
  • EBIT 13,6 Mkr; 13,4 % (4,4 Mkr; 4,7 %)
  • Resultat efter skatt 9,9 Mkr; 9,8 % (2,8 Mkr; 3,0 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,19 kr (0,05 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,0 Mkr  (13,8 Mkr)


För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 24 april 2018.