Formpipe Software AB (publ) (”Formpipe”) har ingått avtal om att förvärva resterande 35,1 procent av aktierna i dotterbolaget Formpipe Intelligo AB (”Formpipe Intelligo”) genom en apportemission.

Avtalet innebär att Formpipe förvärvar minoritetsposten om 35,1 procent av aktierna i Formpipe Intelligo från Staffan Hugemark, styrelseledamot och verkställande direktör i Formpipe Intelligo, för en köpeskilling om 10,7 miljoner kronor att erläggas genom betalning i form av högst 909 090 nyemitterade aktier i Formpipe. Det slutliga antalet aktier i Formpipe som ska erläggas som betalning för aktierna i Formpipe Intelligo ska baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Formpipes aktier under perioden den 19 april 2018 till och med den 27 april 2018. Efter förvärvet blir Formpipe Intelligo ett helägt dotterbolag till Formpipe.

Förvärvet är villkorat av att årsstämman, som avses hållas den 25 april 2018, beslutar om apportemissionen. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. De närmare villkoren för apportemissionen kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som inom kort kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85