Formpipe Software AB (publ) (”Formpipe”) har slutfört förvärvet av minoritetsposten om 35,1 procent av aktierna i dotterbolaget Formpipe Intelligo AB (”Formpipe Intelligo”).

Som tidigare kommunicerats ingick Formpipe i mars 2018 ett avtal om att förvärva utestående minoritetspost om 35,1 procent av aktierna i dotterbolaget Formpipe Intelligo från Staffan Hugemark för en köpeskilling om ca 10,7 miljoner kronor att finansieras genom en apportemission. Årsstämma den 25 april 2018 beslutade om en sådan apportemission varvid det slutliga antalet aktier som skulle erläggas som betalning för aktierna i Formpipe Intelligo skulle baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Formpipes aktier under perioden från och med den 19 april 2018 till och med den 27 april 2018. Baserat på den fastställda teckningskursen om ca 15,23 kronor har det slutliga antalet aktier som ska erläggas som betalning fastställts till 699 805 aktier. Apportemissionen medför därmed en ökning av det totala antalet aktier i Formpipe till 52 572 830 aktier samt en ökning av aktiekapitalet med 69 980,50 kronor till 5 257 283,oo kronor. Formpipe Intelligo är efter förvärvet ett helägt dotterbolag till Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Denna information är sådan information som Formpipe Software AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 12:00.