Som tidigare kommunicerats beslutade årsstämman den 25 april 2018 om en apportemission med anledning av förvärv av utestående minoritetspost i dotterbolaget Formpipe Intelligo. Apportemissionen är nu genomförd och därmed har antalet aktier och röster i Formpipe ökat med 699 805 aktier och aktiekapitalet ökat med 69 980,50 kronor.

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Formpipe till 52 572 830 stycken och bolagets aktiekapital till 5 257 283,00 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Denna information är sådan information som Formpipe Software AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 15:00