Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2015/2018 i Formpipe Software AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 314 576 stycken och aktiekapitalet ökat med 31 457,60 kronor. Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 52 887 406 stycken och Bolagets aktiekapital till 5 288 740,60 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Formpipe ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 29 juni 2018 kl 15.00