Perioden 1 januari–31 mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 96,8 Mkr (101,2 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 65,0 Mkr (66,2 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 60,0 Mkr (52,2 Mkr), motsvarande 62 % (52 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 23,0 Mkr; 23,8 % (25,3 Mkr; 25,0 %)
  • EBITDA-adj. 14,0 Mkr; 14,5 % (17,2 Mkr; 17,0 %)
  • EBIT 9,5 Mkr; 9,8 % (13,6 Mkr; 13,4 %)
  • Resultat efter skatt 6,3 Mkr; 6,5 % (9,9 Mkr; 9,8 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,12 kr (0,19 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,5 Mkr (20,0 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 25 april 2019.