Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Bolagsstyrning

Med begreppet bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Formpipe Software AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Styrning, ledning och kontroll av Formpipe fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag, den gällande bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Formpipe har tillämpat Koden sedan den 1 juli 2008.

Den gällande bolagsstyrningsrapporten återfinns vid var given tidpunkt i bolagets senaste årsredovisning. Nedan återfinns de fem senaste årens bolagsstyrningsrapporter som utdrag ur respektive årsredovsning.

Relaterade filer