Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Senaste pressmeddelandena

 • Delårsrapport, januari-juni 2021

  Publicerad 14 juli 2021

  Perioden 1 april – 30 juni 2021

  • Nettoomsättning 143 Mkr (100 Mkr)
  • Repetitiva intäkter 68 Mkr (62 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i % av omsättningen 48 % (62 %)
  • EBITDA 58 Mkr (24 Mkr)
  • EBITDA-marginal 40 % (24 %)
  • EBIT 30 Mkr (12 Mkr)
  • EBIT-marginal 21 % (12 %)
  • Resultat efter skatt 23 Mkr (9 Mkr)
  • Vinstmarginal 16 % (9 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,42 kr (0,17 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 Mkr (36 Mkr)
  • ACV 9 Mkr (3 Mkr)
  • ARR 280 Mkr (238 Mkr)

   

  Perioden 1 januari – 30 juni 2021

  • Nettoomsättning 245 Mkr (203 Mkr)
  • Repetitiva intäkter 135 Mkr (123 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i % av omsättningen 55 % (61 %)
  • EBITDA 77 Mkr (51 Mkr)
  • EBITDA-marginal 32 % (25 %)
  • EBIT 35 Mkr (27 Mkr)
  • EBIT-marginal 15 % (13 %)
  • Resultat efter skatt 27 Mkr (20 Mkr)
  • Vinstmarginal 11 % (10 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,51 kr (0,38 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 Mkr (62 Mkr)
  • ACV 20 Mkr (10 Mkr)
  • ARR 280 Mkr (238 Mkr)

   

  För fullständig rapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:

  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  _______________________________________________________________________________

  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.

  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 15 juli 2021.

  Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

  Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

  Läs mer
 • Ökat antal aktier i Formpipe

  Publicerad 29 juni 2021

  Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2018/2021 i Formpipe Software AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 262 150 stycken och aktiekapitalet ökat med 26 215,00 kronor.

   

  Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 53 726 057 stycken och Bolagets aktiekapital till 5 372 605,70 kronor.

  För ytterligare information, kontakta:

  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  ____________________________________________________________________________________________

  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges ovan, klockan 17.25 CEST den 30 juni 2021.

  Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

  Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

  Läs mer
 • Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 28 April 2021

  Publicerad 28 april 2021

  Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

  Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet
  Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska ske med 0,66 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020 samt att avstämningsdag ska vara den 30 april 2021. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 5 maj 2021 genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

  Val av styrelse, styrelseordförande, revisor samt arvoden

  Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, följande:

  Att fastställa arvodet till 380 000 kronor för styrelsens ordförande och till 190 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 330 000 kronor).

  Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  Att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter samt att omvälja styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Peter Lindström, Erik Syrén och Bo Nordlander. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att omvälja Bo Nordlander.

  Att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2022. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Bergh.

  Principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen

  Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen.

  Beslut om godkännande av ersättningsrapport

  Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare för 2020.

  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler

  Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen äger rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2021.

  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

  Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

  Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner

  Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om att införa incitamentsprogram 2021/2024 genom en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska uteslutande tillkomma samtliga anställda i bolaget. Anställda i bolaget ska vara garanterade en tilldelning om minst 1 800 teckningsoptioner per tecknare. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 26 april 2021 till och med 30 april 2021. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2021/2024 beräknas uppgå till cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner

  Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2018. Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 17,90 kr per aktie under perioden från och med den 10 maj 2021 till och med den 21 maj 2021.

  Stämman beslutade vidare, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2019. Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 25,79 kr per aktie under perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 20 maj 2022.

  Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.

   

  För ytterligare information, kontakta:

  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  Bo Nordlander, styrelsens ordförande, +46 546 63 10

  ____________________________________________________________________________________________

  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges ovan, klockan 14.20 CEST den 28 april 2021.

  Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

  Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari – mars 2021

  Publicerad 27 april 2021

  PERIODEN 1 JANUARI–31 MARS 2021

  • Nettoomsättning 102 Mkr (103 Mkr)
  • Repetitiva intäkter 66 Mkr (61 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i % av omsättningen 65 % (59 %)
  • EBITDA 20 Mkr (27 Mkr)
  • EBITDA-marginal 19 % (26 %)
  • EBIT 6 Mkr (15 Mkr)
  • EBIT-marginal 6 % (14 %)
  • Resultat efter skatt 4 Mkr (11 Mkr)
  • Vinstmarginal 4 % (11 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,21 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 Mkr (26 Mkr)
  • ACV 11 Mkr (7 Mkr)
  • ARR 271 Mkr (235 Mkr)

   

  För fullständig rapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:

  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  ____________________________________________________________________________________________

  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.

  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 28 april 2021.

  Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

  Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

   

  Läs mer
 • Formpipe och Danska Landbrugsstyrelsen avser att teckna ett avtal värt cirka 50 Miljoner DKK

  Publicerad 13 april 2021

  Mjukvaruföretaget Formpipe Software och Danska Landbrugsstyrelsen har enats om att teckna ett avtal avseende vidareutveckling av den lösning som Formpipe utvecklat för Landbrugsstyrelsens räkning sedan flera år. Avtalet kommer att löpa under två år och värdet uppskattas till cirka 50 miljoner DKK. Inom ramen för avtalet förvärvar Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av systemet via tredje part efter juni 2023.

  ”Vi har ett mycket bra samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många år då vi tillsammans arbetat med att utveckla det system som vår kund använder för att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks jordbrukare. Att vi nu enats om att teckna det här avtalet innebär att samarbetet kommer att fortsätta ytterligare minst två år, vilket givetvis är mycket glädjande”, säger Christian Sundin, VD på Formpipe.

  Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan komma att överklagas. Under andra kvartalet kommer parterna tillsammans genomföra den analys som krävs för att avgöra exakt omfattning av uppdraget, vilket innebär att det träder i full kraft den 30 juni 2021. Om villkoren ändras eller omfattningen av avtalet avviker materiellt från det uppskattade ordervärdet kommer Formpipe snarast möjligt informera om detta.

   

  För ytterligare information, kontakta:

  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  _____________________________________________________________

  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 09.06 den 14 april 2021.

  Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

  Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

  Läs mer
 • Publicering av Formpipe Softwares årsredovisning 2020

  Publicerad 01 april 2021

  Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.formpipe.se. Den tryckta årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets huvudkontor.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  ___________________________________________________________


  Denna information är sådan information som Formpipe Software AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6:e april 2021 kl. 13:00.


  Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

  Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

  Läs mer
 • Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

  Publicerad 25 mars 2021

  Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

  Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

  Anmälan till stämman

  Aktieägare som genom poströstning önskar delta på årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021;
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget, genom Computershare AB, tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

  För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

  Poströstning

  Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

  För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.formpipe.se och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon 0771-24 64 00. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

  Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, att: ”Formpipe AB:s Årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm och måste vara Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på Bolagets webbplats, www.formpipe.se, eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

  Fullmakt & behörighetshandlingar

  Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.formpipe.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

  Antal aktier och röster

  Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 53 463 907 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

  Förslag till dagordning

  Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

  1. Val av ordförande vid bolagsstämman

  2. Val av en eller två justeringspersoner

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordningen

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

  7. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

  8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

  9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

  11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor

  12. Fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen

  13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

  14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler

  15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

  16. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner

  17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner

  18. Stämmans avslutande

   

  Förslag till beslut

  Val av ordförande (punkt 1)

  Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Malin Ruijsenaars, representant för AB Grenspecialisten, Louise Hedberg, representant för SEB Investment Management och Veronica Sandman, representant för en ägargruppering bestående av Martin Bjäringer och Carl Rosvall. Bo Nordlander har, i egenskap av styrelseordförande i Bolaget, varit adjungerad till valberedningen.

  Valberedningen föreslår att advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå, eller den som valberedningen anvisar vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

  Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet (punkt 2)

  Styrelsen föreslår att Malin Ruijsenaars, representant för AB Grenspecialisten, och Louise Hedberg, representant för SEB Investment Management, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

  Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

  Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

  Styrelsens förslag till beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 0,66 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020 samt att avstämningsdag ska vara den 30 april 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 5 maj 2021.

  Valberedningens förslag till val av styrelse, styrelseordförande, revisor, arvoden samt principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen (punkterna 9-12)

  Valberedningen föreslår följande:

  Punkt 9 – Att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga suppleanter.

  Punkt 10 – Att arvodet fastställs till 380 000 kronor till styrelseordföranden och 190 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Inget ytterligare arvode utgår för arbete i Revisions- och Ersättningsutskotten då styrelsen i sin helhet utgör dessa utskott. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 330 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

  Punkt 11 – Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Peter Lindström, Erik Syrén och Bo Nordlander. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bo Nordlander.

  Att årsstämman beslutar, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2022. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Erik Bergh.

  Punkt 12– Att följande principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen antas av årsstämman att gälla till dess annan princip och instruktion antas.

  Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i september under innevarande år och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Dokumenterat aktieägande via pensions- eller kapitalförsäkring kan tas i beaktande. Dessa aktieägare utser vardera en representant som ska utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen kan även besluta att adjungera styrelsens ordförande till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

  För det fallet att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

  Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

  Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts enligt ovan, men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sju ledamöter.

  Instruktion till valberedningen

  Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, val av Bolagets revisorer, arvode för Bolagets revisor samt vid behov nya principer för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

  Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler (punkt 14)

  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2021. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

  Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

  För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 15)

  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.

  Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning ska erläggas kontant.

  Överlåtelse av aktier får ske dels på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

  Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i Bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med Bolagets egna aktier. I det senare fallet ska Bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.

  För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

  Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner (punkt 16)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till de anställda i Bolaget enligt följande.

  Styrelsen för Bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom Bolaget.

  Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2021/2024 beräknas uppgå till högst cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

  Emission av teckningsoptioner 2021/2024 till anställda

  Emissionen, vilken omfattar högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

  1.   Antal emitterade teckningsoptioner

  Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

  2.   Teckningsrätt och tilldelning

  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma samtliga anställda i Bolaget.

  Tilldelning ska ske enligt följande:

  • Anställda i Bolaget ska vara garanterade en tilldelning om minst 1 800 teckningsoptioner per tecknare. 
  • Efter tilldelning av de garanterade teckningsoptionerna till respektive tecknare ska de återstående teckningsoptionerna tilldelas samtliga tecknare som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner pro rata i förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner. Vid beräkningen av pro rata fördelningen ska det användas en viktning som innebär en begränsning till ett maximalt antal om 20 000 teckningsoptioner per anställd. Det ska noteras att de angivna begränsningarna endast används vid pro rata-beräkningen och inte utgör en maximigräns för den slutliga tilldelningen.
  • Slutlig avstämning av antalet tecknade teckningsoptioner enligt ovan ska göras av Bolagets styrelse vid teckningstidens utgång, varvid nödvändiga avrundningar ska göras enligt styrelsens beslut. 

  3.   Emissionskurs

  Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 30 april 2021 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 26 april 2021 till och med 30 april 2021.

  Vid ett antagande om att värdet på Bolagets aktie vid tidpunkten för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 30,00 kronor, att teckningskursen vid utnyttjandet av teckningsoptionerna uppgår till 36,00 kronor, en löptid om 3 år, en riskfri ränta om 0,00 procent, en volatilitet om 25 procent samt och en genomsnittlig förväntad utdelning om 3 procent under löptiden blir värdet per teckningsoption 2,07 kronor. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

  4.   Tid för teckning

  Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 3 maj 2021 till och med den 17 maj 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

  5.   Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

  Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024.

  6.   Teckningskurs

  Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 26 april 2021 till och med 30 april 2021, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.

  7.   Tilldelningsbeslut och Betalning

  Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare på eller omkring den 24 maj 2021. Betalning för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 14 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

  8.   Ökning av aktiekapitalet

  Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 50 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett i enlighet med de fullständiga villkoren för incitamentsprogram 2021/2024).

  9.   Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

  Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.

  10.   Bemyndigande

  Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

  11.   Bolagsordning

  Bolagets bolagsordning hålls tillgänglig för tecknarna på Bolagets adress i Stockholm.

  Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 50 000 kronor genom utgivande av högst 500 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt de fullständiga teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier respektive röster i Bolaget före sådan emission.

  För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner (punkt 17)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2018 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 250 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 17,90 kr per aktie under perioden från och med den 10 maj 2021 till och med den 21 maj 2021.

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2019 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 250 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 25,79 kr per aktie under perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 20 maj 2022.

  Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier. Överteckning kan således inte ske. Exempel: Om optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier. Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda teckningsoptioner för nyteckning av aktier.

  Styrelsen ska bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av detta beslut.

  Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktie samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner ska hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

  Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

  Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Formpipe Software AB, Årsstämma 2021, Box 23131, 104 35 Stockholm eller via e-post till: stamman@formpipe.com senast söndagen den 18 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats, www.formpipe.se, senast fredagen den 23 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

  Övrigt

  Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, ersättningsrapporten, revisors yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-17 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.formpipe.se senast från och med onsdagen den 7 april 2021. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

  Behandling av personuppgifter

  För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

   

  Formpipe Software AB (publ)

  Stockholm i mars 2021

  Styrelsen

  ___________________________________________________

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 klockan 16:00 CET.

  Läs mer
 • Formpipe Bokslutskommuniké Januari–December 2020

  Publicerad 16 februari 2021

  PERIODEN 1 OKTOBER–31 DECEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 103,4 Mkr (103,1 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 76,1 Mkr (69,2 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 67,2 Mkr (59,0 Mkr),
   motsvarande 65 % (57 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 25,9 Mkr; 25,1 % (28,4 Mkr; 27,5 %)
  • EBITDA-adj. 14,1 Mkr; 13,6 % (19,9 Mkr; 19,4 %)
  • EBIT 12,7 Mkr; 12,3 % (15,3 Mkr; 14,9 %)
  • Resultat efter skatt 12,0 Mkr; 11,6 % (12,0 Mkr; 11,7 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,22 kr (0,23 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 49,6 Mkr (48,1 Mkr)

   

  PERIODEN 1 JANUARI–31 DECEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 403,1 Mkr (393,8 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 286,1 Mkr (261,1 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 253,5 Mkr (229,7 Mkr),
   motsvarande 63 % (58 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 104,3 Mkr; 25,9 % (100,7 Mkr; 25,6 %)
  • EBITDA-adj. 64,1 Mkr; 15,9 % (64,4 Mkr; 16,4 %)
  • EBIT 53,3 Mkr; 13,2 % (47,5 Mkr; 12,1 %)
  • Resultat efter skatt 41,4 Mkr; 10,3 % (35,0 Mkr; 8,9 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,78 kr (0,66 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 115,0 Mkr (63,7 Mkr)
  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,66 kr per aktie (0,60 kr)

   

  För fullständig rapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:

  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  _____________________________________________________________

  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.

  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 16 februari 2021.

  Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

  Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

  Läs mer
 • Formpipe presenterar ny tillväxtstrategi och finansiella mål

  Publicerad 16 februari 2021

  Mjukvarubolaget Formpipe presenterar en ny tillväxtstrategi och nya finansiella mål i samband med att bolaget idag publicerar resultat för helåret 2020. Den nya strategin tillvaratar möjligheter att expandera på ett flertal marknader med den egenutvecklade och framgångsrika produkten Lasernet.

  Formpipe har en stabil och lönsam affär inom offentlig sektor, en stark organisation och högkvalitativa produkter som möter en allt större efterfrågan i takt med att digitaliseringen fortskrider. Med fokus på privat sektor och en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om drygt 12 procent sedan 2016, utgör Lasernet en viktig del av Formpipes fortsatta tillväxtresa. I och med förvärvet av EFS i juli 2020 stärks möjligheterna att skala upp försäljningen av Lasernet ytterligare och vi ser betydande möjligheter att accelerera vår tillväxt de närmaste åren”, säger Christian Sundin, VD på Formpipe.

  Huvuddrag i Formpipes tillväxtstrategi 2021–2025:

  • Formpipe utvecklar och säljer mjukvara och molntjänster inom digitala informationstjänster genom ett starkt nätverk av certifierade partners och egen organisation
  • Affärsmodellen baseras på att öka de repetitiva intäkterna genom att i största möjliga utsträckning sälja våra produkter som SaaS (Software as a Service)
  • Strategiska förvärv kompletterar den organiska tillväxten
  • Investeringar i sälj och leveranskapacitet för att stötta partners och möta efterfrågan på Lasernet som komplement till Microsoft Dynamics och Temenos affärssystem
  • Fokus på accelererad tillväxt i USA och Europa

  I samband med att bolaget inleder en strategisk tillväxtresa sätts nya finansiella mål:

  • Den årliga genomsnittliga omsättningstillväxten skall uppgå till 10 procent 2021 - 2025
  • 70 procent av totala intäkter skall utgöras av repetitiva intäkter 2025
  • Rörelsemarginalen skall gradvis stärkas och överstiga 20 procent 2025
  • Över tid skall minst 50 procent av årets resultat delas ut

  Investeringar i tillväxt kommer främst att ske genom en offensiv uppbyggnad av kapacitet med fokus på USA och Europa. Uppbyggnadsfasen ger en icke oväsentlig kortsiktig negativ marginalpåverkan innan vi når målen ovan.

  Det här är en offensiv satsning som ger oss möjlighet att utnyttja nuvarande momentum i marknaden för att utveckla Formpipe långsiktigt. I spåren av coronapandemin ser vi bland annat ökade möjligheter att rekrytera den kompetens som krävs. Därför tar vi nu vissa initiala investeringar som ger en kortsiktig negativ marginalpåverkan men som kommer generera en god avkastning på längre sikt”, avslutar Christian Sundin.

  Presentation för investerare, analytiker och media:

  Formpipes VD Christian Sundin presenterar Bokslutskommunikén för 2020 samt den nya tillväxtstrategin och finansiella mål vid en videokonferens idag, den 16 februari, kl 13.00.

  För att delta via video:

  Anmälningslänk till eventet: https://www.lyyti.in/LIVE_Q_Formpipe_Software__Feb_16th_0854

  Eventet livesänds på: https://www.redeye.se/events/803053/803053

  Rapport och presentation kommer finnas tillgänglig för nedladdning på: Finansiella rapporter (formpipe.com)

  För ytterligare information, kontakta:

  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  _____________________________________________________________

  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.

  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 16 februari 2021.

  Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

  Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

  Läs mer
 • Pressmeddelande Formpipe inbjudan till webcast bokslutskommuniké för 2020

  Publicerad 12 februari 2021

  Formpipes bokslutskommuniké för 2020 publiceras tisdagen den 16:e
  februari 2021, klockan 08.45.

  Samma dag klockan 13.00-14.00 hälsas analytiker, investerare, media
  och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Formpipes
  vd och koncernchef, Christian Sundin kommenterar den publicerade
  rapporten och svarar på frågor.

  Presentation och frågor & svar kommer att ges på engelska.

  För deltagande vid presentationstillfället

  Anmälningslänk till eventet:
  https://www.lyyti.in/LIVE_Q_Formpipe_Software__Feb_16th_0854

  Eventet livesänds på: https://www.redeye.se/events/803053/803053

  För ytterligare information, kontakta:

  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  Läs mer