Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
24 mars 2022 08:45 CEST Pressmeddelande Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022, kl. 15.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

Med anledning av Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att aktieägare före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 4 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har därmed möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud. 

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta på årsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 19 april 2022;
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan, senast torsdag den 21 april 2022.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.formpipe.se och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det via e-post till proxy@computershare.se. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, att: ”Formpipe Software AB:s Årsstämma 2022”, Box 5267, 102 46 Stockholm och måste vara Computershare AB tillhanda senast torsdag den 21 april 2022. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på Bolagets hemsida, www.formpipe.se, eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till proxy@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan årsstämman öppnas.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt på årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 19 april 2022;
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Computershare AB, att: ”Formpipe Software AB:s Årsstämma 2022”, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se (uppge ”Årsstämma 2022” i ämnesraden) eller per telefon 0771 246 400, senast torsdag den 21 april 2022. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.formpipe.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig (eller avge sin poströst), måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 21 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 53 965 025 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
 8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
 15. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
 18. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2022/2025 genom emission av teckningsoptioner
 19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
 20. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 21. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen, som inför årsstämman 2022 har bestått av Malin Ruijsenaars, representant för AB Grenspecialisten, Patrik Jönsson, representant för SEB Investment Management och Marika Svärdström, representant för Martin Bjäringer. Bo Nordlander har, i egenskap av styrelseordförande i Bolaget, varit adjungerad till valberedningen.

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 0,70 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021 samt att avstämningsdag ska vara den 29 april 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 4 maj 2022.

Valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden (punkterna 12-14)

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 12 – Att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga suppleanter. Att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 13 – Att arvodet fastställs till 450 000 kronor till styrelsens ordförande och till 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Förslaget innebär således en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 450 000 kronor, vilket är en höjning med 120 000 kronor jämfört med föregående år. Ersättningarna inkluderar arbete i Revisions- och Ersättningsutskotten. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer och Peter Lindström samt nyval av Peter Gille och Johan Stakeberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Annikki Schaeferdiek. Erik Syrén och Bo Nordlander har avböjt omval.

Peter Gille (född 1962) arbetar bland annat som investerare och konsult. Han har tidigare erfarenhet inom försäljning och ledning inom Oracle, och som CEO för Nexus Group och Cambio Healthcare Systems. Peter Gille innehar examen från systemvetarlinjen och en executive MBA. Peter Gille, eller närstående till honom, innehar inga aktier i Bolaget. Peter Gille är vidare oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledning och Bolagets större aktieägare.

Johan Stakeberg (född 1968) arbetar som privat investerare och konsult. Han har tidigare bland annat erfarenhet inom Oracle som säljchef och storkundssäljare och CEO för Oracle Sverige samt erfarenhet från Syncron. Johan Stakeberg är Högskoleingenjör inom Datateknik och har en civilekonomexamen. Johan Stakeberg, eller närstående till honom, innehar inga aktier i Bolaget. Johan Stakeberg är vidare oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledning och Bolagets större aktieägare.

Samtliga övriga föreslagna personer presenteras närmare på Bolagets hemsida, www.formpipe.se.

Att årsstämman beslutar, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2023. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Bergh.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen avseende 2021. Ersättningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.formpipe.se.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2022. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.

Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning ska erläggas kontant.

Överlåtelse av aktier får ske dels på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i Bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med Bolagets egna aktier. I det senare fallet ska Bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2022/2025 genom emission av teckningsoptioner (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om incitamentsprogram 2022/2025 genom emission av teckningsoptioner till de anställda i Bolaget enligt följande.

Styrelsen för Bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom Bolaget.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2022/2025 beräknas uppgå till högst cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner 2022/2025 till anställda

Emissionen, vilken omfattar högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

1.                   Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

2.                   Teckningsrätt och tilldelning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma samtliga anställda i Bolaget.

Tilldelning ska ske enligt följande:

 • Anställda i Bolaget ska vara garanterade en tilldelning om minst 1 800 teckningsoptioner per tecknare.
 • Efter tilldelning av de garanterade teckningsoptionerna till respektive tecknare ska de återstående teckningsoptionerna tilldelas samtliga tecknare som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner pro rata i förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner. Vid beräkningen av pro rata fördelningen ska det användas en viktning som innebär en begränsning till ett maximalt antal om 20 000 teckningsoptioner per anställd. Det ska noteras att de angivna begränsningarna endast används vid pro rata-beräkningen och inte utgör en maximigräns för den slutliga tilldelningen.
 • Slutlig avstämning av antalet tecknade teckningsoptioner enligt ovan ska göras av Bolagets styrelse vid teckningstidens utgång, varvid nödvändiga avrundningar ska göras enligt styrelsens beslut.

3.                   Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 29 april 2022 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 25 april 2022 till och med 29 april 2022.

Vid ett antagande om att värdet på Bolagets aktie vid tidpunkten för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 36,00 kronor, att teckningskursen vid utnyttjandet av teckningsoptionerna uppgår till 43,20 kronor, en löptid om 3 år, en riskfri ränta om 0,00 procent, en volatilitet om 25 procent samt och en genomsnittlig förväntad utdelning om 2 procent under löptiden blir värdet per teckningsoption 2,78 kronor. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

4.                   Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 2 maj 2022 till och med den 16 maj 2022 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5.                   Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 12 maj 2025 till och med den 23 maj 2025.

6.                   Teckningskurs

Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 25 april 2022 till och med 29 april 2022, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

7.                   Tilldelningsbeslut och Betalning

Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare på eller omkring den 23 maj 2022. Betalning för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 13 juni 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

8.                   Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 50 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett i enlighet med de fullständiga villkoren för incitamentsprogram 2022/2025).

9.                   Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.

10.                 Bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

11.                 Bolagsordning

Bolagets bolagsordning hålls tillgänglig för tecknarna på Bolagets adress i Stockholm.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 50 000 kronor genom utgivande av högst 500 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt de fullständiga teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier respektive röster i Bolaget före sådan emission.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2019 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 250 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 25,79 kr per aktie under perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 20 maj 2022.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2020 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 250 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 29,95 kr per aktie under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 26 maj 2023.

Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier. Överteckning kan således inte ske. Exempel: Om optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier. Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda teckningsoptioner för nyteckning av aktier.

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av detta beslut.

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktie samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner ska hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att göra ett tillägg i bolagsordningen § 11 med ett andra stycke som möjliggör för styrelsen att besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen, samt ett tillägg till rubriken i § 11.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 11 Insamling av fullmakter

Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
§ 11 Insamling av fullmakter och poströstning Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, ersättningsrapporten, revisorns yttrande över tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.formpipe.se senast från och med onsdagen den 6 april 2022. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Formpipe Software AB (publ)

Stockholm i mars 2022

Styrelsen

 

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.45 den 24 mars 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin
VD
+4670 567 73 85
christian.sundin@formpipe.com

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.