Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018, kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018;
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Årsstämma 2018, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast torsdagen den 19 april 2018.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd torsdagen den 19 april 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vänligen se fullständig kallelse och övriga handlingar till årsstämman 2018 nedan.

Relaterade filer

2018 Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter

Formpipe_Granskning enl. RevR 8 för Revisorsyttrande_enl. ABL 13.8 öv. styrelsens redog. apport

Fullmaktsformulär AGM - Formpipe Software AB (publ)

Kallelse AGM2018 - Formpipe Software AB (publ)

Protokoll årsstämma 2018

Redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande avseende Ersättning till Ledande befattningshavare_Formpipe 2017

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2018-2021

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma

Valberedningens förslag och motiverade yttrande avseende förslag till

Årsredovisning 2017