Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Årsstämma 2020

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 10.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020;
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Årsstämma 2020, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast onsdagen den 24 juni 2020.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd onsdagen den 24 juni 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Poströstning

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605 (”Bolaget”), beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning finner du nedan. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman sändas till Bolaget per post till Formpipe Software AB, att: Årsstämma 2020, Box 23131, 104 35 Stockholm eller via e-post till stamman@formpipe.com. Poströster ska inkomma senast den 24 juni 2020.

Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit till Bolaget senast den 24 juni 2020 behöver inte anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan.

Vänligen observera att aktieägare, i förekommande fall, måste omregistrera förvaltarregistrerade aktier (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Vänligen se fullständig kallelse och övriga handlingar till årsstämman 2020 nedan.

Relaterade filer

Kallelse till årsstämma 2020

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Årsredovisning 2019

Styrelsens fullständiga förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om incitiamentsprogram

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 och valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter

Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Protokoll fört vid årsstämma 2020 den 30 juni