Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Årsstämma 2015

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 april 2015 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 17 april 2015);
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Årsstämma 2015, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast, måndagen den 20 april 2015 kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd fredagen den 17 april 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vänligen se fullständig kallelse och övriga handlingar till årsstämman 2015 nedan.

Relaterade filer

Kallelse Årsstämma 2015 Formpipe Software AB.pdf

Fullmaktsformulär - Formpipe årsstämma 2015.pdf

Information om föreslagna styrelseledamöter.pdf

Protokoll Formpipe årsstämma 2015.PDF

Revisorsyttrande ersättning till led. befattning

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma Formpipe Software 2015

Styrelsens utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare årsstämma Formpipe 2015

Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2015

Årsredovisning 2014