Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
28 april 2023 12:30 CEST Pressmeddelande Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2023 i Formpipe Software AB (publ)

Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i en ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, följande:

Att fastställa arvodet till 450 000 kronor för styrelsens ordförande och till 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 450 000 kronor).

Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, och att till styrelseledamöter omvälja Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Peter Gille och Johan Stakeberg samt nyvälja Erik Ivarsson. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att omvälja Annikki Schaeferdiek.

Att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2024. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Bergh.

Principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten för 2022.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen äger rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2020. Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 29,95 kr per aktie under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 26 maj 2023. Ett återköp av teckningsoptionerna ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.

Stämman beslutade vidare, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2021. Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 42,53 kr per aktie under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024. Ett återköp av teckningsoptionerna ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

Annikki Schaeferdiek, styrelsens ordförande, +46 70 667 52 14

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 12:30 CEST den 28 april 2023.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.