Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
25 april 2024 20:00 CEST Pressmeddelande Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2024 i Formpipe Software AB (publ)

Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska ske med 0,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023, uppdelat på två utbetalningstillfällen, samt att avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,25 kronor ska vara den 29 april 2024 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,25 kronor ska vara den 7 november 2024. Utbetalning av utdelning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, följande:

Att fastställa arvodet till 520 000 kronor till styrelsens ordförande och till 220 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 620 000 kronor).

Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, och att till styrelseledamöter omvälja Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Peter Gille, Johan Stakeberg och Erik Ivarsson. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att omvälja Annikki Schaeferdiek.

Att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2025. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Bergh.

Principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten för 2023.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna motsvarar i huvudsak tidigare riktlinjer men med den justeringen att taket för erhållandet av rörlig kontantersättning har ändrats från högst 40 procent till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen. Därutöver justeras även högsta uppsägningstid och avgångsvederlag.

Beslut om införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2024 för medarbetare inom koncernen

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för medarbetare inom koncernen (LTI 2024) samt om emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i programmet.

Programmet ska omfatta högst 11 nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTI 2024 krävs att deltagarna har ett eget ägande i bolaget och att sådana investeringstakter allokeras till LTI 2024. Varje investeringsaktie berättigar till fyra prestationsaktierätter, vilka tilldelas vederlagsfritt till deltagarna. Efter en intjänandeperiod om cirka tre år kommer varje prestationsaktierätt ge deltagaren rätt att förvärva en aktie i bolaget förutsatt att vissa prestationskrav är uppfyllda och deltagaren alltjämt är anställd i koncernen. Maximalt antal aktier som kan förvärvas med stöd av prestationsaktierätter uppgår till högst 286 000 aktier.

I syfte att säkerställa leverans av aktier under LTI 2024 kommer högst 286 000 teckningsoptioner att emitteras till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag. Varje teckningsoption ger rätt att fram till och med den 31 december 2027 teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen äger rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2021. Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 42,53 kr per aktie under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024. Ett återköp av teckningsoptionerna ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.

Stämman beslutade vidare, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2022. Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 42,36 kr per aktie under perioden från och med den 12 maj 2025 till och med den 23 maj 2025. Ett återköp av teckningsoptionerna ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 20:00 CEST den 25 april 2024.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Svenningson, verkställande direktör för Formpipe, +46 73 963 97 00

Annikki Schaeferdiek, styrelsens ordförande, +46 70 667 52 14

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.